Documentatie

Op deze pagina kunt u de belangrijkste gebruikersdocumenten over King raadplegen. U vindt hier bijvoorbeeld handleidingen en instructies voor het installeren van een update of het maken van een back-up.

Documentatie per onderwerp

 • Categorieën
  • Geen categorieën
 • Terug naar top 10

  Gebruiksovereenkomst King

  1. Deze overeenkomst komt tot stand tussen Quadrant Software BV, Eglantierbaan 95 te 2908 LV Capelle a/d IJssel, hierna te noemen ‘Quadrant’, en de gebruiker van de ‘King’-programmatuur, zodra de gebruiker bij het installeren van de King-programmatuur heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst.
  2. Deze overeenkomst wordt tussen genoemde partijen aangegaan voor een periode van twaalf maanden en wordt door Quadrant jaarlijks stilzwijgend met twaalf maanden verlengd tenzij Quadrant en/of de gebruiker deze overeenkomst schriftelijk opzegt uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de eerstvolgende prolongatiedatum.
  3. Uitsluitend de bepalingen, bedingen en voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op het aan de gebruiker te verlenen gebruiksrecht terzake ‘King’-programmatuur, tezamen met de Algemene Voorwaarden van Quadrant, waarmee de gebruiker bekend is en akkoord is. De actuele voorwaarden zijn in te zien via de website van Quadrant.
  4. De prijs die de gebruiker voor het gebruik van de ‘King’-programmatuur en voor het recht op service en support zoals hieronder omschreven verschuldigd is, bestaat ofwel uit een eenmalig bedrag plus een jaarlijks bedrag, ofwel uit een maandelijks “all-in”-bedrag.
  5. De aan gebruiker ter beschikking gestelde ‘King’-programmatuur is uitsluitend standaard-programmatuur. Van maatwerk zal slechts sprake zijn indien zulks blijkt uit een separate maatwerk-overeenkomst. Maatwerkprogrammatuur maakt op geen enkele wijze deel uit van deze overeenkomst.
  6. Alle ‘King’-programmatuur is en blijft eigendom van Quadrant, althans behoren de auteursrechten daarop uitsluitend toe aan Quadrant, zodat Quadrant gerechtigd is daarover te beschikken. De merknaam ‘King’ is door en ten behoeve van Quadrant merkrechtelijk beschermd voor de Benelux en de landen van de EU. De auteursrechten op alle bij deze programmatuur behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan Quadrant.
  7. Quadrant stelt gebruiker tegen betaling van de daartoe verschuldigde prijs ter beschikking de ‘King’-programmatuur en verleent hem het hierna in punt 8 omschreven beperkte recht van gebruik daarvan.
  8. Het beperkte recht van gebruik betreft uitsluitend de verstrekte ‘King’-programmatuur. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en mag door de gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde, en is beperkt tot uitsluitend het voor eigen gebruik, d.w.z. voor het voeren van de eigen administratie of administraties van derden aanwenden van die programmatuur. Elk ander gebruik is derhalve niet toegestaan. Deze overeenkomst houdt geen overdracht in van auteurs-, octrooi-, eigendoms- en/of merkrecht op de programmatuur.
  9. Het vervaardigen van kopieën van dit programma is op geen enkele wijze toegestaan.
  10. Quadrant garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst de goede werking van de ‘King’-programmatuur in overeenstemming met de door Quadrant vastgestelde specificaties, eigenschappen en functies. Deze garantie duurt tot aan het verschijnen van de eerstvolgende nieuwe versie/update van de aan de gebruiker ter beschikking gestelde ‘King’-programmatuur, doch maximaal twaalf maanden. De garantie houdt in, dat storende fouten en gebreken in die ‘King’-programmatuur, welke zich binnen de garantieperiode voordoen en aan Quadrant schriftelijk binnen veertien dagen na constatering daarvan zijn medegedeeld, zo spoedig mogelijk door Quadrant zonder kosten voor de gebruiker zullen worden opgespoord en hersteld, waartoe de gebruiker Quadrant op het kantoor van Quadrant tijdig in staat dient te stellen.
  11. Quadrant draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst zorg voor ondersteuning jegens de klant bij het gebruik van de ‘King’-programmatuur overeenkomstig de navolgende bepalingen, bedingen en/of voorwaarden. Deze ondersteuning betreft uitsluitend de volgende onderdelen:
   • Telefonische ondersteuning, d.w.z. het telefonisch beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de klant ter zake de functionele werking van de programmatuur, zulks uitsluitend op maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en overige dagen en tijden waarop Quadrant gesloten is. Deze telefonische support wordt verleend aan een enkele contactpersoon van de klant en is beperkt tot een maximum van 15 minuten per dag en vijf keer per maand. Er wordt uitsluitend support verleend voor een leverbare release en/of voor de daaraan direct voorafgaande release van de programmatuur.
   • Het uitsluitend gedurende de looptijd van de overeenkomst gratis ter beschikking stellen van nieuwe releases c.q. updates van de programmatuur via de website van Quadrant. Met het beëindigen van de overeenkomst eindigt voor Quadrant de plicht tot c.q. voor de klant het recht op het (alsnog) uitleveren van tijdens deze overeenkomst uitgekomen nieuwe releases c.q. updates van de programmatuur.
   • Quadrant is niet verplicht om alle functionele mogelijkheden van de bestaande programmatuur over te nemen in een nieuwe release.
  12. Voorts is de klant gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van deze voorwaarden, binnen één kalendermaand na datum aankondiging daarvan in het KingMagazine of anderszins, per aangetekende brief aan Quadrant mede te delen dat de overeenkomst niet wordt verlengd. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opzegging is uitgesloten.
  13. Bij niet-tijdige betaling wordt de klant aan Quadrant over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1 procent per maand of gedeelte van een maand. Bij niet-tijdige betaling door de klant aan Quadrant is Quadrant gerechtigd verdere uitvoering van deze overeenkomst jegens de klant na sommatie en ingebrekestelling op te schorten, zulks zonder enige aansprakelijkheid voor Quadrant en onverminderd Quadrants verdere rechten op schadevergoeding.
  14. Quadrant is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet gerechtigd.
  15. Met het beëindigen van de overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de gebruiker op de ‘King’-programmatuur en heeft gebruiker uitsluitend nog het recht om gegevens in de ‘King’-administratie in te zien en/of af te drukken. Tevens vervalt dan het recht op support en service zoals hierboven omschreven.

  Gebruiksovereenkomst King (PDF)

  Bron