Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van "MiKi Business Software is onderdeel van Retail-Tec BV", gevestigd te Amsterdam, hierna: 'Retail-Tec'


1.1 Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is Retail-Tec. De wederpartij is de klant.
1.2 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Retail-Tec maken deel uit van alle offertes, aan- en verkoop- en overige overeenkomsten met de klant in en buiten Nederland door aanvaarding van het aanbod van Retail-Tec door de klant, of door aanvaarding door Retail-Tec van de bestelling/opdracht van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Overeenkomsten die door bemiddeling van een werknemer, vertegenwoordiger, dealer of andere tussenpersoon worden aangegaan, binden Retail-Tec pas, zodra de directie van Retail-Tec die overeenkomsten schriftelijk zal hebben bevestigd.
1.4 Alle offertes van Retail-Tec zijn steeds in welke vorm ook geheel vrijblijvend.
2.1 Alle prijzen, tarieven en kosten zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van transport en verzekering. De prijzen mogen door Retail-Tec worden aangepast, behoudens andersluidende overheidsvoorschriften. Voor projecten met een looptijd van meer dan drie maanden en een vaste prijs, mag door Retail-Tec telkens na verloop van drie maanden het resterende contractbedrag worden verhoogd conform de bij Retail-Tec gebruikelijke prijswijzigingen.
2.2 Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of contant bij aflevering in Nederlands courant, zonder enige aftrek of verrekening, ten kantore van Retail-Tec of op een van zijn bankrekeningen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Bezwaren tegen een factuur en alle overige reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen na factuurdatum bij Retail-Tec te worden ingediend, doch heffen de betalingsverplichting nimmer op.
3.1 Zolang niet algeheel is betaald, blijft Retail-Tec eigenaar van de afgeleverde apparatuur en/of overige zaken, en/of treden rechten op het gebruik van programmatuur niet in werking. Onbetaalde apparatuur en overige zaken is de klant nimmer gerechtigd te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf of werkruimte te (doen) brengen.
3.2 Programmatuur mag uitsluitend gebruikt worden volgens de voorwaarden van de van toepassing zijnde licentieovereenkomst.
3.3 Bij niet-tijdige betaling wordt de klant aan Retail-Tec over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1 procent per maand of een gedeelte van een maand. Retail-Tec is in dat geval tevens gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, of het project stop te zetten of te schorsen zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds en onverminderd de verdere rechten van Retail-Tec.
3.4 Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant is Retail-Tec gerechtigd, indien de klant na sommatie en ingebrekestelling of anderszins in verzuim verkeert, te harer keuze, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant op te schorten tot aan de dag der algehele voldoening door de klant, dan wel de overeenkomst(en) met de klant (buiten)gerechtelijk te (doen) ontbinden, met terugneming van niet volledig betaalde apparatuur, overige zaken en/of programmatuur, zulks onverminderd het recht van Retail-Tec op volledige schadevergoeding.
3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Retail-Tec maakt ter zake de incasso van elke onvoldane, opeisbare vordering van Retail-Tec op de klant, waaronder alle kosten van een incassobureau of een advocaat, komen geheel voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de niet-tijdig voldane, opeisbare vordering, zulks steeds met een minimum van € 75,--, exclusief BTW.
4.1 Bij verkoop en levering van apparatuur en overige zaken en/of verlening van gebruiksrechten op programmatuur berust het risico voor het tenietgaan ervan buiten schuld van Retail-Tec bij Retail-Tec tot het moment van de feitelijke aflevering of verlening ervan aan de klant, die daarna volledig zodanig risico draagt.
4.2 Bij verkoop en levering van niet door Retail-Tec vervaardigde apparatuur en/of overige zaken, en/of verlening van gebruiksrechten op niet door Retail-Tec vervaardigde programmatuur, is Retail-Tec jegens de klant nimmer verder aansprakelijk en draagt Retail-Tec geen verdere risico's jegens de klant, dan steeds voor rekening voor de fabrikant/toeleverancier/auteursrechthebbende komt en wordt genomen.
4.3 Bij te vervaardigen en/of te installeren programmatuur en/of apparatuur met behulp van apparatuur/programmatuur van de klant blijft het risico voor het buiten schuld van Retail-Tec tenietgaan van die bij Retail-Tec gestationeerde apparatuur/programmatuur geheel bij de klant.
4.4 Levering van zaken en/of verlening van (gebruiks)rechten kan door Retail-Tec geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, indien het werk bij Retail-Tec en/of de fabrikant/toeleverancier geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, overheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van Retail-Tec. Alsdan zal de levertijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het (tijdelijk) uitstel van de levering. Bij zodanige verlenging is Retail-Tec nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg)schade of verlies.
4.5 Retail-Tec zal, indien installatie is overeengekomen, de te leveren apparatuur, overige zaken en programmatuur gebruiksklaar installeren op de door de klant aangewezen en door Retail-Tec goed te keuren plaats, waartoe de klant voorafgaand de noodzakelijke voorzieningen moet aanbrengen.
5 Uitgezonderd Productenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparatuur en andere roerende zaken, alsmede schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van Retail-Tec, is Retail-Tec nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg)schade. Indien en voorzover zodanige uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet mogelijk mocht blijken, dan zal zodanige aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde, en zulks slechts indien en voor zover de geleverde apparatuur en/of programmatuur zijn aangewend voor hun uiteindelijke bestemming.
6 Bij overmacht, arbeidsconflicten of andere onvoorziene omstandigheden is Retail-Tec niet gehouden het overeengekomen onderhoud te verrichten of service te verlenen. Behoudens opzet of grove schuld draagt Retail-Tec nimmer enig risico en is Retail-Tec nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade tengevolge van het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van apparatuur en/of programmatuur en/of documenten, noch ook tot vergoeding van schade en kosten ter zake verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of informatiedragers. De klant is gehouden tot het aanmaken van voldoende backups van de volledige eigen gegevensbestanden.
7 Bij faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of overlijden van de klant is Retail-Tec gerechtigd om na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken en/of vervallen-verklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en renten en onverminderd de overige rechten van Retail-Tec.
8 Retail-Tec zal zijn personeel en in te schakelen derden geheimhouding opleggen inzake alle gegevens/informatie van de klant van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van overeenkomsten.
9 Op elke overeenkomst/transactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, inclusief het Weens koopverdrag ingeval van internationale koopovereenkomsten. Retail-Tec blijft gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet gerechtigd.