Gebruiksovereenkomst King Online

Totstandkoming en looptijd

 1. Deze Overeenkomst wordt van kracht tussen Quadrant Software BV, gevestigd en kantoor houdende aan de Eglantierbaan 95 te 2908 LV Capelle a/d IJssel, hierna te noemen ‘Quadrant’, en de gebruiker van de ‘King Online’-programmatuur, hierna te noemen ‘de Programmatuur’, zodra Quadrant van de gebruiker zal hebben ontvangen het originele Checksum-aanvraagformulier, volledig ingevuld, gedateerd en rechtsgeldig ondertekend door de gebruiker.
 2. Uitsluitend de bepalingen, bedingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, alsmede de Algemene Voorwaarden van Quadrant, waarvan de gebruiker een exemplaar heeft ontvangen, zijn van toepassing op het aan de gebruiker te verlenen gebruiksrecht ter zake de Programmatuur.
 3. Deze Overeenkomst betreft uitsluitend het gebruiksrecht voor de Programmatuur, alsmede de telefonische ondersteuning daarvan. Voor de hosting van de Programmatuur dient door de gebruiker een aparte overeenkomst te worden afgesloten met een door Quadrant erkende Application Service Provider tegen nader overeen te komen tarieven en voorwaarden. Beide overeenkomsten staan los van elkaar.
 4. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn wordt overeengekomen. Tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst is uitgesloten. De overeenkomst zal telkens van rechtswege met 12 maanden worden verlengd tegen de dan geldende prijzen op overigens dezelfde voorwaarden, tenzij Quadrant aan de klant dan wel de klant aan Quadrant uiterlijk 2 maanden voor verlenging van de overeenkomst per aangetekende brief de andere partij zal hebben medegedeeld de overeenkomst niet te zullen verlengen.
 5. De klant is gerechtigd om bij prijsverhoging en/of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst binnen één kalendermaand na datum aankondiging daarvan deze Overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen.
 6. Indien het door Quadrant verleende (licentie)gebruiksrecht op de Programmatuur eindigt, zal deze Overeenkomst ook terstond zijn geëindigd, zonder dat Quadrant zal zijn gehouden tot terugbetaling van (enig deel van) de betaalde prijs.

Gebruik van de Programmatuur

 1. Quadrant verleent de gebruiker tegen betaling van de daartoe verschuldigde (licentie)vergoeding het niet-exclusieve (licentie)- gebruiksrecht op de Programmatuur. Dit betreft de versie van de Programmatuur waarvoor een overeenkomst is afgesloten, inclusief eventuele opties, en voor maximaal het overeengekomen aantal gebruikers.
 2. Het gebruiksrecht mag door de gebruiker niet worden overgedragen of afgestaan aan een derde, en is beperkt tot het voor eigen gebruik aanwenden van de Programmatuur. Deze overeenkomst houdt geen overdracht in van auteurs-, octrooi-, eigendoms- en/of merkrecht op de Programmatuur.
 3. Quadrant garandeert de goede werking van de Programmatuur in overeenstemming met de in de documentatie verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. Deze garantie houdt in dat storende fouten en gebreken in die Programmatuur welke zich binnen de garantieperiode voordoen en aan Quadrant schriftelijk binnen veertien dagen na constatering daarvan zijn medegedeeld, zo spoedig mogelijk door Quadrant zonder kosten voor de gebruiker zullen worden opgespoord en hersteld, waartoe de gebruiker Quadrant op het kantoor van Quadrant tijdig in staat dient te stellen.
 4. Alle Programmatuur is en blijft eigendom van Quadrant, althans behoren de auteursrechten daarop uitsluitend toe aan Quadrant, zodat Quadrant gerechtigd is daarover te beschikken. De merknaam ‘King’ is door en ten behoeve van Quadrant merkrechtelijk beschermd voor de Benelux. De auteursrechten op alle bij deze Programmatuur behorende documentatie behoren uitsluitend toe aan Quadrant.

Telefonische ondersteuning

 1. Quadrant draagt, uitsluitend gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zorg voor ondersteuning jegens de klant bij het gebruik van de Programmatuur. Deze ondersteuning betreft uitsluitend telefonische ondersteuning van de klant, d.w.z. het telefonisch beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de klant betreffende de functionele werking van de Programmatuur, zulks uitsluitend op maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en overige dagen en tijden waarop Quadrant gesloten is. Deze telefonische ondersteuning wordt verleend aan een enkele contactpersoon van de klant en is beperkt tot een maximum van 15 minuten per dag en vijf keer per maand.

Nieuwe releases

 1. Bij King Online wordt steeds de meest recente release van de Programmatuur ter beschikking gesteld, zodra deze door Quadrant wordt vrijgegeven voor deze toepassing. Uitsluitend genoemde release kan door de klant gebruikt worden. Administraties die zijn aangemaakt met een vorige release van King zullen in principe automatisch worden geconverteerd naar de actuele release.
 2. Quadrant is niet verplicht om alle functionele mogelijkheden van de bestaande Programmatuur over te nemen in een nieuwe release.
 3. Alle nog bij te bestellen uitbreidingen en opties zullen zonder voorafgaand overleg tegen de dan daarvoor geldende prijs aan de lopende overeenkomst worden toegevoegd.

Overige bepalingen

 1. Quadrant is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voort-vloeiend uit deze Overeenkomst, over te dragen aan derden. De klant is daartoe niet gerechtigd.
 2. Quadrant zal voldoende maatregelen treffen om geheimhouding te verzekeren in zake alle gegevens waarvan Quadrant, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden bij de uitvoering van deze overeenkomst kennis zullen nemen bij werkzaamheden voor de gebruiker.
 3. Behoudens opzet of grove schuld is Quadrant nimmer aansprakelijk en gehouden tot enige vergoeding van enige (gevolg)schade jegens de gebruiker of derden bij de uitvoering van deze overeenkomst en/of tengevolge van het niet, niet-tijdig of ondeugdelijk functioneren van de Programmatuur. Quadrant is in het geheel niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (problemen bij) de hosting van de Programmatuur.
 4. Bij niet-tijdige betaling wordt de klant aan Quadrant over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van één procent per maand of gedeelte van een maand. Bij niet-tijdige betaling door de klant aan Quadrant is Quadrant gerechtigd verdere uitvoering van het abonnement jegens de klant na sommatie en ingebrekestelling op te schorten, zulks zonder enige aansprakelijkheid voor Quadrant en onverminderd Quadrants verdere rechten op schadevergoeding.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn beslissend de administratieve gegevens van Quadrant.
 6. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, inclusief het Weens koopverdrag voor internationale koopovereenkomsten.

Gebruiksovereenkomst King Online (PDF)